English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Проекти и инициативи » Рехабилитационни проекти
Рехабилитационни проекти

Проектът „Предоставяне и повишаване на качеството на рехабилитационни услуги за второ поколение жертви на изтезания” се реализира от Център АСЕТ в партньорство с Рехабилитационен център за травма и жертви на изтезание (ARCT) Албания, Екип за психосоциална работа и изследвания (EATIP) Аржентина, Национален експертен център за терапия на жертви на политическо преследване, война и насилие (EATIP) Холандия и Център за грижи за травматизирани жертви на насилие и изтезание (TCSVT) Южна Африка. Продължителността на проекта е 3 години.
Проектът цели да съчетае нуждата от предоставяне на психологически, социални и психотерапевтични грижи за второ и следващи поколения жертви на изтезания с изследването и анализирането на пренасянето на травмата през поколенията.
Център АСЕТ предоставя в рамките на проекта индивидуално психологическо консултиране, групова работа и психотерапия за хора от второ и следващи поколения жертви на изтезание в три български града – Бургас, Пловдив и София. Освен това е предвидено обучение на специалисти по душевно здраве и на социални работници с цел да се повиши тяхната информираност за специфичните нужди на тези пациентите и за терапевтични подходи към първо, второ и следващи поколения жертви на изтезания.
Чрез организирането на обществени дискусии и семинари за студенти, целим да насочим вниманието на младата генерация към един проблем, който се пренебрегва и отрича в българското общество. За повишаване на обществената информираност за трансгенерационната травма и индивидуалните и социални последици АСЕТ планира да произведе кратък документален филм.
В рамките на проекта партньорите ще подготвят интегрални доклади за ситуацията на второ и следващи поколения жертви на изтезание в съответните страни. Докладите ще бъдат преведени на английски и публикувани в електронен вариант. В края на проекта се предвижда заключителна научна конференция в София и издаване на сборник статии за рехабилитация на второ и следващи поколения.

Карта на сайта