English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Проекти и инициативи » 26 юни
26 юни - Международен ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезание

Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание, АСЕТ отдава дължимото уважение на безбройните жертви на изтезание и призовава обществото за солидарност и съпричастност към преживелите изтезание и техните семейства. Обръщаме се към всички граждани, общности и организации на местно ниво да настояват за ратификация в Р.България на Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Протоколът задължава подписалите го страни да предприемат ефективни мерки за предотвратяване на изтезанието, нехуманно и човешко отнасяне, както и да създадат национални механизми за независимо наблюдение на местата за задържане.


Център АСЕТ заявява отново своята загриженост, относно това, че българският законодател не е изпълнил поетия с приемането на Конвенцията ангажимент изтезанието да бъде инкриминирано в Наказателния кодекс на Република България.


В контекста на световните събития Център АСЕТ изразява и своята солидарност към хората в Иран, които са убивани и подлагани на жестокостите на изтезанието в своята борба за демокрация.

Карта на сайта