English

Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Новини
Новини

Обучителен Семинар „Психичната травма: теории, работа по случай, контрапренос“
25.03.2018 @ 22:47 | Събитие


Дата на провеждане: 14. Април 2018 г.

Психичната травма е резултат от реално или въображаемо непоносимо събитие. Познаването на теориите за травмата, клиничната практика и въпроса за контрапреноса е от ключово значение за работата на всеки помагащ професионалист.

Център АСЕТ (http://www.acet-bg.org/) е психоаналитична служба с дългогодишен опит в рехабилитацията на хора, преживели тежки форми на насилие, въоръжен конфликт, политическо преследване и вторична травматизация. Семинарът „Психичната травма: теории, работа по случай, контрапренос“ предлага теоретична рамка с обсъждане на ключови психоаналитични текстове, работа с клиничен материал и изследване на контрапреносните феномени в работата с уязвими хора, както и възможност за супервизия на случай. Семинарът е подходящ за психолози, социални работници и практикуващи специалисти от помагащите професии.

Заявка за участие можете да изтеглите тук:
формуляр за регистрация.

Програма

9.30 – 10.00 Регистрация и запознаване на участниците

10.00 – 11.00 Травма – определение, психоаналитични теории за травмата, пост-травматичен стрес (видео)

11.00 - 12.30 Работа по случай

12.30 – 13.30 Обедна почивка

13.30 – 14.30 Изработване на психологическа оценка по случай. Дискусия

14.30 – 15.30 Контрапреносът и въпросът за вторичната травматизация

15.30 - 16.00 Обобщение


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: Каква е съдбата на най-уязвими сред търсещите закрила чужденци в България
30.10.2013 @ 12:55 | Събитие

На 01 ноември 2013, петък, от 10:00 часа, в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема: КАКВА Е СЪДБАТА НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ СРЕД ТЪРСЕЩИТЕ ЗАКРИЛА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ 
Организатори на пресконференция са: Фондация „Център за правна помощ – Глас в България” и фондация „Център за подпомагане на хора преживели изтезание – АСЕТ“. Участници в пресконференцията са: Мимоза Димитрова Психолог, Председател на УС Център за подпомагане на хора преживели изтезание – АСЕТ Кристина Гологанова Социален работник, координатор социална дейност Център за подпомагане на хора преживели изтезание – АСЕТ адв. Диана Радославова Център за правна помощ – Глас в България адв. Валерия Иларева Фондация за достъп до права - ФАР В ситуацията на непозната до този момент по размер бежанска вълна в страната ни и последваща криза в държавната ни система да се справи с възникналата хуманитарна ситуация, като най-онеправдани и с най-тежки последици остават най-уязвимите сред пристигащите в страната ни чужденци. Каква е тяхната съдба и как техните права да бъдат най-адекватно защитени въпреки съществуващата кризистна ситуация – на този въпрос ще се опитат да отговорят изпълнителите на проект: “Мониторинг върху процедурата за индентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България и приложението на Въпросник за идентификация на хора търсещи закрила с травматичен опит“. Проектът се осъществява от фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) с партньорското сътрудничество на фондация „Център за подпомагане на хора преживели изтезание–АСЕТ“ - организации, специализирани в предоставянето на правна и психологическа помощ на бежанци и търсещи закрила в България. Целта на настоящия проект е да спомогне за хармонизация на българското национално законодателство с изискванията на ЕС по отношение процедурите за прием на уязвими групи търсещи закрила на територията на страната ни чрез наблюдение приложението на въросника PROTECT, въведен от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) като инструмент за ранна идентификация на търсещи закрила с травматични преживявания. Проектът е спонсориран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014г.

За контакт: Борислав Димитров - “Център за правна помощ – Глас в България” 
тел.: 0879129100, 02/9810779; e-mail: borislav_sp@abv.bg 
София, ул. Триадица 5Б, ет. 2, офис 226, www.centerforlegalaid.comЗаключителна конференция
26.09.2011 @ 16:49 | Новини за сайта

На 18.10.2011 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел ще се проведе заключителна конференция по проект „Процесът на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия” - HOME/2009/ERFX/CA/1002, финансиран от Европейския бежански фонд на тема Ранна идентификация на търсещи убежище, претърпели травматични събития.
По време на конференцията ще бъдат представени изработеният в рамките на проекта Въпросник за ранна идентификация на хора, търсещи закрила с травматичен опит и резултатите от неговото апробиране, ще се обсъдят възможности за неговото по-широко прилагане, както и резултатите от проекта пред широк кръг представители на европейски институции, международни организации и специалисти в областта на убежището и бежанците.
Конференцията е отворена за участие на представители на национални и международни институции. Пълната програма може да намерите
тук.
Всеки, който би желал да присъства на събитието трябва да попълни формуляр за регистрация. Разходите за участие не се покриват от организаторите.


Автор: Център АСЕТ


Обучителен семинар за служители на ДАБ
19.03.2011 @ 15:15 | Новини за сайта

На 18 март 2011 в рамките на проект ERF "HOME/2009/ERFX/CA/1002" „Процесът на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия” Център АСЕТ проведе обучителен семинар за служителите от Регистрационно приемателния център на ДАБ в София.
Семинарът имаше за цел да запознае служителите на ДАБ, отговарящи за първоначалния прием на търсещите убежище с националното и европейско законодателство, което урежда минималните норми за приемане в държавите-членки на уязвимите лица сред търсещите убежище.
Специален акцент беше поставен върху уязвимостта и психичната травма и как те могат да бъдат разпознавани, когато за тях няма външни белези и показатели.


Автор: Център АСЕТ


Работна среща по проект „Процесът на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия"
04.02.2011 @ 17:13 | Новини за сайта

На 1 – 2 февруари 2011 година в Берлин се проведе втората работна среща между центровете партньори по проект „Процесът на прием и ориентиране на жертвите на изтезание в Европейските страни с цел подпомагане на достъпа им до грижи и терапия”, финансиран от Европейския бежански фонд.
По време на срещата бяха представени съществуващите механизмите за ранна идентификация на жертви на изтезание и травматизъм сред търсещите убежище в България, Германия, Унгария, Франция и Холандия.
Беше обсъден окончателният вариант на въпросник за ранна идентификация на уязвими лица, сред търсещите убежище, чиято цел е да подпомогне тяхното разпознаване от служители на различни институции, ангажирани с първоначалния прием на търсещите закрила. Ранното разпознаване на жертви на изтезание и на други сериозни форми на физическо, психическо и сексуално насилие е от голяма важност с оглед на превенцията на ре-травматизация и насочването на такива хора за специализирана оценка и грижа.


Автор: Център АСЕТ

[1] 2 3 4 5 / 5
Карта на сайта