English

Видове закрила
Услуги
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Бежанци
Бежанци

Съгласно Конвенцията за статута на бежанците, приета на 28 юли 1951 г. от Конференция на пълномощниците на ООН бежанец е лице, което се намира извън страната си на гражданство (или, ако е без гражданство извън страната на предишното си обичайно местоживеене) и основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение или убеждение. Съгласно закона закрила се предоставя и на лице от държава, където има заплаха за неговия живот, сигурност или свобода поради насилие, въоръжен конфликт или при опасност от изтезание, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Карта на сайта