English

Определение
Цели на изтезанието
Разпространеност на изтезанията
Видови изтезания и последствия
Със съдействието на Европейският Съюз

www.acet-bg.org » Изтезанието » Определение
Определение

Изтезанието
Изтезанието е метод за получаване на признания, познат навсякъде по света и най-вече в страните с репресивни режими. То включва всички физически и психически страдания и болки, причинени от длъжностни или официално действащи лица и поставя пострадалите в неравностойно положение спрямо държавната власт. Въпреки множеството подписани международни документи и приети задължения, методите на изтезанието и жестокото и унизително отнасяне и наказание продължават да се използват и усъвършенстват.


Определение на изтезанието
Съгласно Конвенцията против изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1984 год. и ратифицирана у нас с Указ 3384 на Държавния съвет на НРБ на 9 октомври 1986 год.:

терминът изтезание означава всяко действие, с което умишлено се причинява болка на дадено лице, за да се получат от него или от трето лице сведения или признания, да бъде то наказано за действие, което то или трето лице е извършило, или в извършването на което е заподозряно, или да бъде то или трето лице сплашвано или принуждавано, или по каквато и да е причина, основаваща се на каквато и да е дискриминация, когато такава болка или страдание се причиняват от длъжностно лице или от друго официално действащо лице, или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие… В това определение не се включват болката и страданието, които се причиняват единствено от законни санкции и които са присъщи за тези санкции или настъпват случайно от тях.

Друго разпространено определение е прието в Токийската декларация на Световната Медицинска Асоциация от 1975 год. Според нея:

Изтезанието е съзнателно, систематично или без определена последователност причиняване на физическо или душевно страдание, от едно или повече лица, действащи самостоятелно или по заповед на овластено лице, целящо да принуди друго лице да съобщи информация, да направи признание или с някаква друга цел.

Карта на сайта